Algemene Voorwaarden

1. Uitvoering van de Overeenkomst

2. Ongeoorloofd gebruik

3. Commercial Advertising- Email (SPAM)/UNSOLICITED COMMERCIAL EMAIL (UCE)

4. Domeinnamen

5. Misbruik Server / Resource / Personeel

6. Dataverbruik

7. Verantwoordelijkheid Resellers

8. Backups

9. Beveiliging en Virusen

10. Uptime Garantie / beschikbaarheid

11. Betalingsvoorwaarden

12. Opzeggingen & Refunds

13. Beëindiging

14. Aansprakelijkheid

15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

16. Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Woktron Web Hosting (hierna genoemd “Woktron”) en elke klant (hierna genoemd “de opdrachtgever”).

 

1. Uitvoering van de Overeenkomst

 

1.1 Na het tot stand komen van een Overeenkomst zal Woktron binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de Diensten.

1.2 De Opdrachtgever dient Woktron te voorzien van alle juiste gegeven waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst. De opdrachtgever is in ieder geval verplicht Woktron onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in
persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Woktron om verzoekt.

1.3 De door Woktron opgegeven leveringstermijnen zijn van indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijn op te vatten. Woktron is pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Woktron ook na deze ingebrekestelling wezenlijk tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.

1.4 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5 Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de hem uit de Overeenkomst toekomende verplichtingen is Woktron gerechtigd de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen zonder dat Woktron op enige wijze schadeplichtig is richting de Opdrachtgever. Ook overige handelingen in strijd met hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden verschaffen Woktron het recht als neergelegd in de eerste volzin van dit lid.

 

2. Ongeoorloofd gebruik

 

2.1. De opdrachtgever mag op geen enkele wijze de Producten, Diensten of andere faciliteiten, met inbegrip van opslagruimtes, aanwenden tot het plegen van inbreuken, veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Woktron of derde partijen, noch zullen de activiteiten van de klant hiertoe aanleiding geven. De lijst van ongeoorloofde inhoud omvat, maar is niet beperkt tot: –

 • Illegaal Materiaal – Inclusief, maar niet beperkt tot werken die Intellectuele eigendomsrechten bevatten, commerciële audio, video, of muziek bestanden.
 • Warez – Inclusief, maar niet beperkt tot pirated software, ROMS, emulators, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing en encryptie van het hiervoor genoemde materiaal. Dit geldt ook voor sites die verwijzen naar dit soort informatie met behulp van hyperlinks.
 • Illegale adult content, zoals kinder porno. Overtredingen worden altijd gemeld bij de relevante juridische instellingen.
 • Websites die aanzetten tot rassenhaat of als functie hebben de promotie van terrorisme.
 • IRC (Internet Relay Chat) netwerken, of alke software die verbindingen kunnen maken met deze netwerken
 • Publieke Proxy Scripts/Anonymizers (uitgezonderd prive gebruik)
 • Publieke Image Hosting Scripts (uitgezonderd prive gebruik)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites
 • IP Scanners, Bruteforce Programma’s/Scripts/Applicaties
 • Mail Bombers/Spam Scripts, Bulk Email Scripts
 • Banner-Ad services (commercial banner ad rotation)
 • File Dump/Mirror Scripts (zoals rapidshare)
 • Commerciële Audio Streaming (meer dan 2 gelijktijdige streams) (uitgezonderd VPS en dedicated server gebruikers)
 • Escrow/Bank Debentures, High-Yield Interest Programs (HYIP) of gerelateerde sites
 • Investerings Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Spellen)
 • Sites met als doel de verkoop van geneesmiddelen of drugs zonder de benodigde vergunningen
 • Gokken / Casino Sites
 • MUDs/RPGs/PBBGs
 • Frauduleuze Sites (Inclusief sites geplaatst op aa419.org & escrow-fraud.com)
 • Uitzending of Streaming van Live Sport Evenementen (Eredivisie, EPL, UEFA, F1, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF, etc)
 • Elk type web spider of indexer (inclusief Google Cash / AdSpy) (uitgezonderd VPS en dedicated server gebruikers)
 • Elke peer-to-peer activiteit inclusief bit torrent applicaties, trackers, of clients. U mag links plaatsen naar legale torrents die elders worden gehost, maar deze torrents mogen niet worden geplaatst of gehost op servers van Woktron (uitgezonderd VPS en dedicated server gebruikers).
 • Alle game servers zoals counter-strike, half-life, battlefield1942, etc. (uitgezonderd VPS en dedicated server gebruikers)

2.2 De opdrachtgever verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplink of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Woktron. Op eerste verzoek van Woktron zal de opdrachtgever Woktron hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld lastens Woktron die hiermee verband houdt.

2.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan ruimte op zijn site/server aan derden te verhuren, te verkopen of ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Woktron.

 

3. Commerciële Advertising- Email (SPAM)/UNSOLICITED COMMERCIAL EMAIL (UCE)

 

3.1 De verzending van Spam berichten is op al de door Woktron ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en leidt tot directe afsluiting, zonder enig recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever.

3.2 Bij onze web hosting – en reseller web hosting pakketten is een limiet geplaatst voor verzending van 500 e-mails per dag. De opdrachtgever die een hogere limiet nodig heeft kan hiertoe een verzoek indienen.

3.3 De opdrachtgever is financieel aansprakelijk voor alle gemaakte kosten die Woktron.com als gevolg van een schending van deze voorwaarden. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten en de kosten die voortvloeien uit Postmaster reacties op klachten van, en het opruimen van ongevraagde commerciële mailings en / of onbevoegde bulk mailings en / of newsserver schendingen.

 

4. Domeinnamen

 

4.1 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam is afhankelijk van en is onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Woktron vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

4.2 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Woktron, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4.3 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Woktron schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de opdrachtgever.

4.4 Woktron is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Woktron.

4.5 Indien Woktron een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Woktron medewerking verlenen aan verzoeken van de opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

4.6 Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder Woktron of een lokale contactpersoon van Woktron is ten behoeve van Opdrachtgever:

 • De opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan artikel 4, lid 8, welke geldt voor Opdrachtgever;
 • De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.

4.7 De opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

4.8 Woktron heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat de opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

4.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van de opdrachtgever is Woktron gerechtigd de domeinnaam op te heffen.

4.10 Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van Woktron en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.

4.11 Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens uit de WHOIS zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat Woktron geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Indien op Woktron een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal Woktron deze verplichting te allen tijde naleven.

 

5. Misbruik Server / Resource / Personeel

 

5.1 De opdrachtgever gaat ermee akkoord en begrijpt dat alle pogingen onze servers en netwerk te ondermijnen of schade toe te brengen ten strengste verboden zijn. Woktron is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van websites gehost op servers van Woktron.

5.2 In geval van misbruik, behouden wij ons het onvoorwaardelijke recht om uw account uit te schakelen zonder restitutie.

5.3 De opdrachtgever dient het gebruik van grote hoeveelheden van CPU processing, bandbreedte van het netwerk of andere middelen gedeeld met andere klanten van Woktron Web Hosting te beperken. Als u een site bezit dat overmatige CPU-cycles verbruikt, of op een andere wijze problemen veroorzaakt voor de websites van andere klanten, behouden wij ons het recht voor om toegang tot uw site te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving. In alle gevallen zal Woktron Web Hosting contact opnemen met de opdrachtgever met resource-intensieve eisen, om te pogen tot een goede oplossing te komenn (dwz. de opdrachtgever gaat akkoord om het verbruik van CPU cycles te verlagen of de opdrachtgever stemt in met een upgrade). In het geval geen overeenstemming kan worden bereikt, of de opdrachtgever blijft overmatig de server of het netwerk te belasten, behoudt Woktron Web Hosting zich het recht voor om de overeenkomst tussen Woktron Web Hosting en de opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen.

Meer informatie: https://www.woktron.com/secure/knowledgebase/209/Resource-Allocation.html

5.4 Denial of Service (DOS) aanvallen gericht op Woktron, of elke poging tot het opzetten van een DOS aanval vanuit onze servers gericht aan derden is ten strengste verboden. Alle pogingen resulteren in een onderzoek en kan mogelijk leiden tot beëindiging van de dienst, zonder mogelijkheid tot restitutie.

5.5 Woktron behoudt het recht applicaties of onderdelen van de webhosting account al dan niet tijdelijk stop te zetten op onze shared hosting service, in geval deze applicaties of onderdelen de algehele gezondheid en prestaties van onze servers of netwerk belemmeren.

 

6. Dataverbruik

 

6.1 De opdrachtgever heeft een maandelijks bandbreedte verbruik toegewezen gekregen. De hoeveelheid beschikbare bandbreedte is afhankelijk van het hosting pakket dat de opdrachtgever heeft aagekocht. In geval de opdrachtgever meer bandbreedte verbruikt binnen een lopende termijn van een maand, behouden wij ons het recht voor om de account tijdelijk op te schorten tot het begin van de volgende termijn, de account op te schorten totdat er meer bandbreedte wordt aangekocht tegen een extra vergoeding, het hosting pakket een upgrade krijgt naar een hoger niveau of, de hosting service permanent te beëindigen.

6.2 Ongebruikt data verkeer kan niet worden meegenomen naar de volgende maand.

 

7. Verantwoordelijkheid Resellers

 

7.1 Resellers zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van hun klanten. Woktron Web Hosting biedt geen ondersteuning aan klanten van onze Resellers. Indien klanten van de reseller direkt contact met ons opnemen, behouden wij ons het recht voor om toegang tot de reseller account al dan niet tijdelijk te onderbreken, totdat de reseller zijn verantwoordelijkheid voor zijn klant kan aannemen.

7.2 Alle verzoeken om ondersteuning moeten worden gemaakt door de reseller namens hun cliënten voor beveiligingsdoeleinden.

7.3 Resellers zijn verantwoordelijk voor alle content opgeslagen door de reseller zelf of door zijn klanten.

 

8. Backups

 

8.1 Woktron maakt dagelijks back-ups van alle shared web hosting, enterprise hosting en reseller hosting pakketten.

8.2 Woktron zal gebruik maken van alle redelijke inspanningen om data van de opdrachtgever te beschermen. Woktron garandeert echter niet het bestaan, de nauwkeurigheid of de regelmatigheid van de backup-diensten en daarom, is de opdrachtgever mede verantwoordelijk voor het maken van back-up bestanden.

8.3 U gaat akkoord en begrijpt dat elke back-up die Woktron verricht geen mediabestanden zal bevatten. De volgende bestand types worden buitengesloten van backup functionaliteit: MP3, MPEG, WMV of andere video / audiobestanden.

8.4 Van de gegevens van opdrachtgevers met Virtual Private Servers of Dedicated Servers wordt geen backup gemaakt. De opdrachtgever kan wel optioneel gebruik maken van onze FTP backup service.

 

9. Beveiliging en Virussen

 

9.1 U bent verantwoordelijk voor misbruik van uw account en u moet stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat anderen geen ongeautoriseerde toegang tot uw account kunnen krijgen. U mag niet uw account gebruiken om de veiligheid van een andere account te schenden of om te pogen om onbevoegde toegang tot een ander netwerk of server te verkrijgen.

9.2 Uw wachtwoord biedt toegang tot uw account. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord veilig buiten bereik van derden te houden.

9.3 Het delen van uw wachtwoord en account met onbevoegde gebruikers is ten strengste verboden. Alle aktiviteit op de account is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

9.4 Elke poging om de inloggegevens van een andere gebruiker te verkrijgen is streng verboden, en zal resulteren in beëindiging van de dienst.

9.5 De opdrachtgever dient adequate veiligheidsmaatregelen te treffen om onbevoegd gebruik van uw Account te voorkomen.

9.6 You may not attempt to circumvent user authentication or security of any host, network or account. This includes, but is not limited to, accessing data not intended for you, logging into or making use of a server or account you are not expressly authorised to access, or probing the security of other networks. Use or distribution of tools designed for compromising security is prohibited. Examples of these tools include, but are not limited to, password guessing programs, cracking tools or network probing tools.

9.7 You may not attempt to interfere with service to any user, host or network or carry out DOS attacks. This includes, but is not limited to, “flooding” of networks, deliberate attempts to overload a service, and attempts to “crash” a host.

9.8 You agree and understand that users who violate systems or network security may incur criminal or civil liability. Woktron will cooperate fully with investigations of violations of systems or network security at other sites, including cooperating with law enforcement authorities in the investigation of suspected criminal violations.

9.9 You agree to complete your own tests for computer viruses in accordance with best computing practice prior to each and every operational use of the Services

 

10. Uptime Garantie / beschikbaarheid

 

10.1 Uitzonderingen:

 • Gepland Netwerk Onderhoud – Periodiek netwerk onderhoud is nodig om blijvend een kwalitatief hoogstaande service te kunnen blijven garanderen. Woktron zal alles doen om gedurende dit onderhoud eventuele downtime te minimaliseren. U krijgt vooraf een notificatie van gepland onderhoud via het e-mail adres dat bij ons geregistreerd staat.
 • Hardware Onderhoud – In zeldzame gevallen kan de hardware van uw Hosting server onderhoud hebben of vervanging van onderdelen kan nodig zijn. Woktron zal al het mogelijke doen om downtime in deze situaties te minimaliseren. Downtime opgelopen als gevolg van dit onderhoud wordt niet meegeteld bij onze netwerk SLA.
 • Software Onderhoud – een belangrijk onderdeel van het beheer van een web hosting server is het periodiek updaten van de software. Op bepaalde momenten zijn software-updates nodig om de veiligheid of de prestaties te kunnen blijven garanderen. In de meeste gevallen zal hier weinig of geen downtime door ontstaan. We kunnen dit echter niet in alle situaties garanderen.
 • Internet Aanvallen – indien een partij niet geassocieerd met Woktron een “Denial of Service” initieert of een andere vorm van het pogen tot uitschakelen van onze Web Hosting Serverw of delen van ons netwerk, zal Woktron alles doen wat in haar macht ligt om de aanval te stoppen. Woktron kan de duur van deze aanvallen niet garanderen.
 • Force majeure – A cause of delay or failure to perform beyond a party’s reasonable control, which such party is unable to overcome by exercise of reasonable diligence, including acts of God, oorlog, terrorisme, stakingen, problemen met leveranciers, brand, overstromingen of aardbevingen.
 • Juridische Maatregelen – In geval juridische maatregelen tegen de opdrachtgever ons dwingen tot al dan niet tijdelijke stopzetting van onze service.
 • Betalingsproblemen – In geval de opdrachtgever een achterstand heeft met zijn of haar betalingen, of in geval dit 3 maal is voorgekomen in de afgelopen 12 maanden.

10.2 Woktron Service Level Agreement Credits vertegenwoordigen geen geld waarde. Credits kunnen worden gebruikt om diensten te kopen op onze website, of kunnen worden toegepast op de eerstvolgende factuur van de opdrachtgever.

10.3 Opdrachtgever doet afstand van alle verdere vorderingen en accepteert de SLA credits als de enige remedie. De opdrachtgever begrijpt en gaat ermee akkoord dat verdere restitutie niet beschikbaar is.

10.4 Om een storing te melden, kan de opdrachtgever een ticket openen met onze Support afdeling. Uw SLA timer begint na ontvangst van uw rapport. In het geval dat we niet voldoen aan onze uptime garantie aan het einde van de maand, kunt u een ticket openen met onze billing afdeling met een verwijzing naar de storings tickets. Bij goedkeuring zal de klanten account bij Woktron gekrediteerd worden.

 

Uw claim moet de volgende informatie bevatten:

 • Naam van de opdrachtgever en contact informatie
 • Soort probleem (Netwerk problemen, Server problemen, of een probleem met onze klanten Service ).
 • Korte omschrijving van het probleem.

 

11. Betalingsvoorwaarden

 

11.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Woktron.

11.2 Woktron zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever.

11.3 De Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Woktron.

11.4 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Woktron recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.

11.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is de opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.

11.6 Indien Woktron aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.

11.7 Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Woktron kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Woktron een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

11.8 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.9 In bovenstaande gevallen heeft Woktron voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

 

12. Opzeggingen & Refunds

 

12.1 Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn die per dienst wordt aangegeven. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Opdrachtgever niet voor het verstrijken van de minimumtermijn de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt.

12.2 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

12.3 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Woktron gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Woktron is niet verplicht in dat geval de opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

12.4 De opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. De opdrachtgever mag daarnaast via het klanten paneel en schriftelijk opzeggen. Aangezien sommige kanalen voor misbruik en identiteitsdiefstal vatbaar zijn, kan Woktron in het belang van de opdrachtgever maatregelen treffen om het risico op dergelijk misbruik te beperken. Uit veiligheidsoverwegingen vraagt Woktron om te allen tijde in te loggen op het klanten paneel en vanuit daar de dienst op te zeggen.

12.5 Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Woktron reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.

12.6 Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Woktron het recht alle met betrokken de opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Woktron op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

13. Beëindiging

 

13.1 In geval de opdrachtgever niet aan alle bedragen heeft voldaan na verstrijken van de uiterste betaaldatum, kunnen wij de Diensten op schorten en / of de overeenkomst onmiddellijk beëindigen.

13.2 In geval de opdrachtgever zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden, zijn wij gerechtigd de Diensten op te schorten en / of de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder een mogelijkheid tot restitutie.

13.3 In geval de opdrachtgever een bedrijf is, hebben wij het recht om de diensten op te schorten en / of de overeenkomst onmiddelijk te beëindigen indien een faillisement voor dit bedrijf is aangevraagd of onder de benoeming van een bewindvoerder is geplaatst.

13.4 Geen restitutie zal worden verleend in geval de dienst is opgeschort overeenkomstig 13.1, 13.2 en 13.3.

13.5 Wij behouden ons het recht voor de Diensten op te schorten en / of deze overeenkomst te allen tijde te beëindigen. In dit geval heeft de opdrachtgever recht op een pro rata restitutie op basis van de resterende tijdsduur van de account.

13.6 U kunt de Diensten op elk gewenst moment annuleren door in te loggen op het klanten paneel. Hier kunt u de aanvraag tot annulering van de diensten indienen, dit is ter verificatie van de identiteit van de opdrachtgever. Annuleringen per e-mail of telefoon niet geaccepteerd.

13.7 Bij beëindiging van de overeenkomst of opschorting van de Diensten hebben wij het recht om de website van de opdrachtgever te blokkeren en alle gegevens op onze servers te verwijderen.

13.8 Bij beëindiging of het aflopen van uw account om welke reden dan ook zult zal de opdrachtgever alle openstaande facturen binnen 14 werkdagen voldoen.

 

14. Aansprakelijkheid

 

14.1 Aansprakelijkheid van Woktron voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

14.2 Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op Woktron geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Woktron.

14.3 De aansprakelijkheid van Woktron wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Woktron onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Woktron ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Woktron in staat is adequaat te reageren.

14.4 Woktron is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

14.5 De opdrachtgever vrijwaart Woktron voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Woktron geleverde zaken, materialen of resultaten.

 

15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 

15.1 Woktron behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Alle klanten zijn gebonden aan de nieuwste voorwaarden van onze dienst zoals gepubliceerd op deze website.

 

16. Slotbepalingen

 

16.1. In geval één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.