Scroll Top
Algemene Voorwaarden

laatste update 22 mei, 2021

1. Uitvoering van de Overeenkomst
2. Ongeoorloofd gebruik
3. Commercial Advertising- Email (SPAM) / UNSOLICITED COMMERCIAL EMAIL (UCE)
4. Domeinnamen
5. Misbruik Server / Resource / Personeel
6. Dataverbruik
7. Verantwoordelijkheid Resellers
8. Backups
9. Beveiliging en Virussen
10. Uptime Garantie / beschikbaarheid
11. Betalingsvoorwaarden
12. Opzeggingen
13. Restitutie
14. Opschorting van diensten
15. Beëindiging
16. Aansprakelijkheid
17. Vrijwaring
18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
19. Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Woktron Ltd. Company (hierna genoemd “Woktron”) en de klant (hierna genoemd “de opdrachtgever”).

 

1. Uitvoering van de Overeenkomst

1.1 Na het tot stand komen van een Overeenkomst en na ontvangst van de overeengekomen betaling zal Woktron binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat uw gegevens kunnen worden gecontroleerd om fraude te voorkomen.

1.2 De Opdrachtgever dient Woktron te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst. De opdrachtgever is in ieder geval verplicht Woktron onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het geregistreerde e-mailadres altijd actueel of up-to-date is. Indien we contact met u moeten opnemen, wordt het primaire e-mailadres in ons bestand voor dit doel gebruikt. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook, kan leiden tot de beëindiging van de account van de opdrachtgever.

1.3 Bij transacties met een hoog risico is het nodig om een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs te verstrekken en mogelijk een scan van de creditcard die voor de aankoop is gebruikt. Als u niet aan deze vereisten voldoet, kan de bestelling als frauduleus van aard worden beschouwd en worden geweigerd.

1.4 De door Woktron opgegeven leveringstermijnen zijn van indicatieve strekking. Woktron is pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Woktron ook na deze ingebrekestelling wezenlijk tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.

1.5 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.6 Ons ondersteuningsteam zal er alles aan doen om u te helpen uw websites naar ons netwerk te verhuizen. Gratis sitetransfers worden echter verstrekt op een best-effort basis. We kunnen geen garanties geven met betrekking tot de beschikbaarheid, mogelijkheid of tijd die nodig is om een accountoverdracht te voltooien. Elk hostingbedrijf is anders geconfigureerd, en sommige hostingplatforms maken een back-up van gegevens in een incompatibel of eigen formaat, waardoor het buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk kan zijn om sommige of alle accountgegevens te migreren.

1.7 De gratis transferservices zijn beschikbaar gedurende 30 dagen vanaf uw aanmeldingsdatum. Als uw vorige hostingaanbieder van een niet-standaard controle paneel gebruik maakt, kunnen er migratiekosten in rekening worden gebracht. Voor transfers buiten de gratis periode van 30 dagen worden kosten in rekening gebracht; Neem contact op met ons team met specifieke details om een prijsopgave te ontvangen.

 

2. Ongeoorloofd gebruik

2.1. De opdrachtgever mag op geen enkele wijze de Producten, Diensten of andere faciliteiten, met inbegrip van opslagruimtes, aanwenden tot het plegen van inbreuken, veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Woktron of derde partijen, noch zullen de activiteiten van de klant hiertoe aanleiding geven. De lijst van ongeoorloofde inhoud omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Illegaal Materiaal – Inclusief, maar niet beperkt tot werken die Intellectuele eigendomsrechten bevatten, commerciële audio, video, of muziek bestanden. Dit geldt ook voor sites die verwijzen naar dit soort informatie met behulp van hyperlinks.
 • Illegale adult content, zoals kinder porno. We leggen een zero-tolerance beleid op, verdachte activiteiten worden altijd gemeld aan de bevoegde gerechtelijke instanties. Legale inhoud voor volwassenen is toegestaan.
 • Websites die aanzetten tot rassenhaat of als functie hebben de promotie van terrorisme.
 • IRC (Internet Relay Chat) netwerken, of alke software die verbindingen kunnen maken met deze netwerken
 • Publieke Proxy Scripts/Anonymizers (uitgezonderd prive gebruik)
 • Publieke Image Hosting Scripts (uitgezonderd prive gebruik) (uitgezonderd VPS en dedicated server gebruikers)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites
 • IP Scanners, Bruteforce Programma’s/Scripts/Applicaties
 • Mail Bombers/Spam Scripts, Bulk Email Scripts
 • Banner-Ad diensten (commercial banner ad rotation) (uitgezonderd VPS en dedicated server gebruikers)
 • File Dump/Mirror Scripts (zoals rapidshare)
 • Commerciële Audio Streaming (meer dan 2 gelijktijdige streams) (uitgezonderd VPS en dedicated server gebruikers)
 • Investerings Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Spellen)
 • Sites met als doel de verkoop van geneesmiddelen zonder de benodigde vergunningen
 • MUDs/RPGs/PBBGs
 • Frauduleuze Sites (Inclusief sites geplaatst op aa419.org & escrow-fraud.com)
 • Uitzendingen of Streaming van Live Sport Evenementen (Eredivisie, EPL, UEFA, F1, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF, etc)
 • Elk type web spider of indexer (inclusief Google Cash / AdSpy) (uitgezonderd VPS en dedicated server gebruikers)
 • Elke peer-to-peer activiteit inclusief bit torrent applicaties, trackers, of clients. U mag links plaatsen naar legale torrents die elders worden gehost, maar deze torrents mogen niet worden geplaatst of gehost op servers van Woktron (uitgezonderd VPS en dedicated server gebruikers).
 • Chia cryptocurrency plotting en farming is verboden op alle SSD- en NVMe-aangedreven instances, dedicated servers en Storage-services. Chia-plotten is extreem I/O-intensief en vernietigt de meeste SSD’s in minder dan een paar weken.
  Belangrijk: We zullen klanten factureren voor SSD’s en NVM’s die vernietigd zijn als gevolg van Chia-plotactiviteiten
 • Alle game servers zoals Counter-Strike, Minecraft, battlefield1942, etc. (uitgezonderd dedicated server gebruikers)

2.2 We zijn niet verplicht om de inhoud van uw website te bewerken, te herzien of aan te passen. We behouden ons echter het recht voor om inhoud zonder kennisgeving te verwijderen. Om twijfel te voorkomen, Woktron controleert niet de bestanden die u op ons beheerde netwerk plaatst, maar we houden ons het recht voor om een ​​dergelijk bestand naar eigen goeddunken te verwijderen.

2.3 Bij elke opdrachtgever waarvan wordt vastgesteld dat hij onze diensten gebruikt voor een van de doeleinden die zijn beschreven in artikel 2.1, kan zijn Account zonder kennisgeving worden beëindigd.

2.4 De opdrachtgever stemt ermee in om Woktron volledig en effectief te vrijwaren van alle verliezen, kosten, acties, procedures, claims, schade, uitgaven (inclusief juridische kosten) of aansprakelijkheden die rechtstreeks door Woktron zijn geleden of opgelopen als gevolg van de schending of niet-naleving door de opdrachtgever van artikel 2.1.

2.5 De ​​opdrachtgever zal alle kosten, schadevergoedingen (inclusief juridische kosten) en vonnissen die tegen Woktron zijn toegekend verdedigen en betalen als gevolg van de schending van artikel 2.1. Woktron kan naar eigen goeddunken dergelijke claims verdedigen en kan dergelijke claims compromitteren met toestemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal Woktron de hulp bieden die nodig is om dergelijke claims te verdedigen, op kosten van de opdrachtgever.

 

3. SPAM en UNSOLICITED COMMERCIAL EMAIL (UCE)

3.1 De verzending van Spam berichten is op al de door Woktron ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en leidt tot directe afsluiting, zonder enig recht op restitutie voor de opdrachtgever.

3.2 Bij onze web hosting – en reseller web hosting pakketten is een limiet geplaatst voor verzending van 500 e-mails per dag. De opdrachtgever die een hogere limiet nodig heeft kan hiertoe een verzoek indienen.

3.3 De opdrachtgever is financieel aansprakelijk voor alle gemaakte kosten die Woktron.com als gevolg van een schending van deze voorwaarden. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten en de kosten die voortvloeien uit Postmaster reacties op klachten van, en het opruimen van ongevraagde commerciële mailings en / of onbevoegde bulk mailings en / of newsserver schendingen.

 

4. Domeinnamen

4.1 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam is afhankelijk van en is onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en ICANN. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Woktron vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

4.2 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Woktron, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

4.3 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Woktron schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de opdrachtgever.

4.4 Woktron is niet aansprakelijk voor het verlies door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of is verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Woktron.

4.5 Indien Woktron een domeinnaam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Woktron medewerking verlenen aan verzoeken van de opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

4.6 Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder Woktron of een lokale contactpersoon van Woktron is ten behoeve van Opdrachtgever:

 • De opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan artikel 4, lid 8, welke geldt voor Opdrachtgever;
 • De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.

4.7 De opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

4.8 Woktron heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat de opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

4.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van de opdrachtgever is Woktron gerechtigd de domeinnaam op te heffen.

4.10 Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van Woktron en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.

4.11 Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens uit de WHOIS zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat Woktron geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Indien op Woktron een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal Woktron deze verplichting te allen tijde naleven.

 

5. Misbruik Server / Resource / Personeel

5.1 De opdrachtgever gaat ermee akkoord en begrijpt dat alle pogingen onze servers en netwerk te ondermijnen of schade toe te brengen ten strengste verboden zijn. Woktron is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van websites gehost op servers van Woktron.

5.2 In geval van misbruik, behouden wij ons het onvoorwaardelijke recht voor om uw account uit te schakelen zonder restitutie.

5.3 De opdrachtgever dient het gebruik van grote hoeveelheden van CPU processing, data verkeer of andere middelen gedeeld met andere klanten van Woktron Web Hosting te beperken. Als u een site bezit dat overmatige CPU-cycles verbruikt, of op een andere wijze problemen veroorzaakt voor de websites van andere klanten, behouden wij ons het recht voor om toegang tot uw site te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving. In alle gevallen zal Woktron Web Hosting contact opnemen met de opdrachtgever met resource-intensieve eisen, om te pogen tot een goede oplossing te komenn (dwz. de opdrachtgever gaat akkoord om het verbruik van CPU cycles te verlagen of de opdrachtgever stemt in met een upgrade). In het geval geen overeenstemming kan worden bereikt, of de opdrachtgever blijft overmatig de server of het netwerk belasten, behoudt Woktron Web Hosting zich het recht voor om de overeenkomst tussen Woktron Ltd. Company en de opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen.

Meer informatie: https://www.woktron.com/secure/knowledgebase/209/Resource-Allocation.html

5.4 Denial of Service (DOS) aanvallen gericht op Woktron, of elke poging tot het opzetten van een DOS aanval vanuit onze servers gericht aan derden is ten strengste verboden. Alle pogingen resulteren in een onderzoek en kan mogelijk leiden tot beëindiging van de dienst, zonder mogelijkheid tot restitutie.

5.5 Woktron behoudt het recht applicaties of onderdelen van de webhosting account al dan niet tijdelijk stop te zetten op onze shared hosting service, in geval deze applicaties of onderdelen de algehele gezondheid en prestaties van onze servers of netwerk belemmeren.

 

6. Dataverbruik

6.1 De opdrachtgever heeft een maandelijkse hoeveelheid dataverkeer verbruik toegewezen gekregen. De hoeveelheid dataverkeer is afhankelijk van het hosting pakket dat de opdrachtgever heeft aagekocht. In geval de opdrachtgever meer dataverkeer verbruikt binnen een lopende termijn van een maand, behouden wij ons het recht voor om de account tijdelijk op te schorten tot het begin van de volgende termijn, de account op te schorten totdat er meer dataverkeer wordt aangekocht tegen een extra vergoeding, het hosting pakket een upgrade krijgt naar een hoger niveau of, de hosting service permanent te beëindigen.

6.2 Ongebruikt dataverkeer kan niet worden meegenomen naar de volgende maand.

 

7. Verantwoordelijkheid Resellers

7.1 Resellers zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van hun klanten. Woktron Ltd. Company biedt geen ondersteuning aan klanten van onze Resellers. Indien klanten van de reseller direkt contact met ons opnemen, behouden wij ons het recht voor om toegang tot de reseller account al dan niet tijdelijk te onderbreken, totdat de reseller zijn verantwoordelijkheid voor zijn klant kan aannemen.

7.2 Alle verzoeken om ondersteuning moeten worden gemaakt door de reseller namens hun cliënten voor beveiligingsdoeleinden.

7.3 Resellers zijn verantwoordelijk voor alle content opgeslagen door de reseller zelf of door zijn klanten.

 

8. Backups

8.1 Woktron maakt dagelijks back-ups van alle shared web hosting, enterprise hosting en reseller hosting pakketten.

8.2 Woktron zal gebruik maken van alle redelijke inspanningen om data van de opdrachtgever te beschermen. Woktron garandeert echter niet het bestaan, de nauwkeurigheid of de regelmatigheid van de backup-diensten en daarom, is de opdrachtgever mede verantwoordelijk voor het maken van back-up bestanden.

8.3 U gaat akkoord en begrijpt dat elke back-up die Woktron verricht geen mediabestanden zal bevatten. De volgende bestand types worden buitengesloten van backup functionaliteit: MP3, MPEG, WMV of andere video / audiobestanden.

8.4 Van de gegevens van opdrachtgevers met Virtual Private Servers worden back-ups gemaakt om gegevensverlies als gevolg van hardwareproblemen te voorkomen. De klant heeft geen toegang tot deze backups. De opdrachtgever kan optioneel gebruik maken van onze FTP backup service.

8.5 Van de gegevens van opdrachtgevers met Dedicated Servers wordt geen backup gemaakt. De opdrachtgever kan optioneel gebruik maken van onze FTP backup service.

 

9. Beveiliging en Virussen

9.1 U bent verantwoordelijk voor misbruik van uw account en u moet stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat anderen geen ongeautoriseerde toegang tot uw account kunnen krijgen. U mag niet uw account gebruiken om de veiligheid van een andere account te schenden of om te pogen om onbevoegde toegang tot een ander netwerk of server te verkrijgen.

9.2 Uw wachtwoord biedt toegang tot uw account. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord veilig buiten bereik van derden te houden.

9.3 Het delen van uw wachtwoord en account met onbevoegde gebruikers is ten strengste verboden. Alle aktiviteit op de account is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

9.4 Elke poging om de inloggegevens van een andere gebruiker te verkrijgen is streng verboden, en zal resulteren in beëindiging van de dienst.

9.5 De opdrachtgever dient adequate veiligheidsmaatregelen te treffen om onbevoegd gebruik van uw Account te voorkomen.

9.6 U mag niet gebruikersauthenticatie of beveiliging van een host, netwerk of account omzeilen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, toegang tot gegevens die niet voor u bedoeld zijn, inloggen op of gebruik maken van een server of account waartoe u niet uitdrukkelijk bevoegd bent, of het onderzoeken van de veiligheid van andere netwerken. Het gebruik of de distributie van tools die zijn ontworpen om de beveiliging in gevaar te brengen is verboden. Voorbeelden van deze tools omvatten, maar zijn niet beperkt tot programma’s voor het raden van wachtwoorden, tools voor kraken of tools voor netwerkonderzoek.

9.7 U mag niet proberen de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren of DOS-aanvallen uit te voeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het “overstromen” van netwerken, opzettelijke pogingen om een ​​service te overbelasten en pogingen om een ​​host te “crashen”.

9.8 U gaat ermee akkoord en begrijpt dat gebruikers die systemen of netwerkbeveiliging schenden, strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Woktron zal volledig meewerken aan onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere locaties, inclusief samenwerking met wetshandhavingsinstanties bij het onderzoek naar vermoedelijke criminele overtredingen.

9.9 U stemt ermee in uw eigen tests op computervirussen te voltooien in voorafgaand aan elk operationeel gebruik van de dienst.

 

10. Uptime Garantie / beschikbaarheid

10.1 Uitzonderingen:

 • Gepland Netwerk Onderhoud – Periodiek netwerk onderhoud is nodig om blijvend een kwalitatief hoogstaande service te kunnen blijven garanderen. Woktron zal alles doen om gedurende dit onderhoud eventuele downtime te minimaliseren. U krijgt vooraf een notificatie van gepland onderhoud via het e-mail adres dat bij ons geregistreerd staat.
 • Hardware Onderhoud – In zeldzame gevallen kan de hardware van uw Hosting server onderhoud hebben of vervanging van onderdelen kan nodig zijn. Woktron zal al het mogelijke doen om downtime in deze situaties te minimaliseren. Downtime opgelopen als gevolg van dit onderhoud wordt niet meegeteld bij onze netwerk SLA.
 • Software Onderhoud – een belangrijk onderdeel van het beheer van een web hosting server is het periodiek updaten van de software. Op bepaalde momenten zijn software-updates nodig om de veiligheid of de prestaties te kunnen blijven garanderen. In de meeste gevallen zal hier weinig of geen downtime door ontstaan. We kunnen dit echter niet in alle situaties garanderen.
 • Internet Aanvallen – indien een partij niet geassocieerd met Woktron een “Denial of Service” initieert of een andere vorm van het pogen tot uitschakelen van onze Web Hosting Serverw of delen van ons netwerk, zal Woktron alles doen wat in haar macht ligt om de aanval te stoppen. Woktron kan de duur van deze aanvallen niet garanderen.
 • Force majeure – A cause of delay or failure to perform beyond a party’s reasonable control, which such party is unable to overcome by exercise of reasonable diligence, including acts of God, oorlog, terrorisme, stakingen, problemen met leveranciers, brand, overstromingen of aardbevingen.
 • Juridische Maatregelen – In geval juridische maatregelen tegen de opdrachtgever ons dwingen tot al dan niet tijdelijke stopzetting van onze service.
 • Betalingsproblemen – In geval de opdrachtgever een achterstand heeft met zijn of haar betalingen, of in geval dit 3 maal is voorgekomen in de afgelopen 12 maanden.

10.2 Woktron Service Level Agreement Credits vertegenwoordigen geen geld waarde. Credits kunnen worden gebruikt om diensten te kopen op onze website, of kunnen worden toegepast op de eerstvolgende factuur van de opdrachtgever.

10.3 Opdrachtgever doet afstand van alle verdere vorderingen en accepteert de SLA credits als de enige remedie. De opdrachtgever begrijpt en gaat ermee akkoord dat verdere restitutie niet beschikbaar is.

10.4 Om een storing te melden, kan de opdrachtgever een ticket openen met onze Support afdeling. Uw SLA timer begint na ontvangst van uw rapport. In het geval dat we niet voldoen aan onze uptime garantie aan het einde van de maand, kunt u een ticket openen met onze billing afdeling met een verwijzing naar de storings tickets. Bij goedkeuring zal de klanten account bij Woktron gekrediteerd worden.

 

Uw claim moet de volgende informatie bevatten:

 • Naam van de opdrachtgever en contact informatie
 • Soort probleem (Netwerk problemen, Server problemen, of een probleem met onze klanten Service ).
 • Korte omschrijving van het probleem.

 

11. Betalingsvoorwaarden

11.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Woktron.

11.2 Woktron zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever.

11.3 De Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Woktron.

11.4 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Woktron het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.

11.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is de opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.

11.6 Indien Woktron aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.

11.7 Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Woktron kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Woktron een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

11.8 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.9 In bovenstaande gevallen heeft Woktron voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

 

12. Opzeggingen

12.1 Opzeggingen moeten online worden afgerond. Uw hostingaccount kan worden geannuleerd door de onderstaande procedure te volgen:

 • Log in op uw klantenpaneelaccount: https://www.woktron.com/nl/secure
 • Klik op Services -> Mijn services
 • Selecteer de service die u wilt annuleren door op de groene knop “Actief” te klikken.
 • In de kolom Acties aan de linkerkant staat een link naar ‘Annulering aanvragen’. Vul dit formulier in en bevestig de annulering.

12.2 De annulering van uw service moet vóór de uiterste vervaldatum van de huidige factureringstermijn zijn ontvangen. Als u uw service niet vóór deze datum heeft opgezegd, loopt uw ​​abonnement door voor de volgende factureringsperiode. Het volledige factuurbedrag is in dit geval verschuldigd.

12.3 Er kunnen geen annuleringen plaatsvinden van domeinnamen of SSL-certificaten.

 

13. Restitutie

13.1 Woktron biedt een 30 dagen geld-terug-garantie, ingaande op de dag dat uw diensten zijn begonnen. Deze garantie is van toepassing op onze pakketten voor shared hosting, enterprise hosting en reseller hosting.

13.2 Woktron Virtual Private Servers hebben een geld-terug-garantie van 15 dagen.

13.3 Er vindt geen restitutie plaats voor kredietstortingen, dedicated servers, domeinregistraties, domeinoverdrachten, SSL-certificaten, installatiekosten, ID Protect, CPanel, Directadmin, Installatron, Softaculous, Windows Server of SolusVM softwarelicenties. Alle andere diensten die worden verleend met betrekking tot het opzetten en / of onderhouden van uw server- of hostingaccount, worden niet gerestitueerd.

13.4 Woktron behoudt zich het recht voor om diensten op te schorten OF te beëindigen na ontvangst van klachten over misbruik. In deze gevallen worden restitutieverzoeken niet geaccepteerd.

13.5 Eventuele serviceonderbrekingen of downtime als gevolg van gepland onderhoud door Woktron of onze netwerkproviders tellen niet mee voor de uptime-garantie. Woktron is op geen enkele manier aansprakelijk voor het falen van diensten van derden.

13.6 Alleen nieuwe accounts komen in aanmerking voor restitutie.

13.7 Woktron.com is de enige arbiter met betrekking tot de geldigheid van uw terugbetalingsverzoek. Woktron zal de bovengenoemde niet-restitueerbare diensten aftrekken van alle verschuldigde bedragen.

13.7.1 Sta 14 (veertien) dagen toe om restitutiebetalingen te verwerken. Als u binnen deze tijd geen restitutie heeft ontvangen neem dan contact met ons op.

 

14. Opschorting van diensten

14.1 Woktron kan sommige of alle diensten opschorten zonder aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever als de opdrachtgever (i) de toepasselijke vergoedingen voor diensten niet op de klantaccount betaalt wanneer deze verschuldigd is (ii) de diensten worden gebruikt of zullen worden gebruikt in strijd met deze algemene voorwaarden; (iii) de opdrachtgever niet meewerkt aan een onderzoek naar een vermoedelijke schending van de bepalingen voor acceptabel gebruik van deze Servicevoorwaarden; (iv) Woktron Web Hosting gelooft redelijkerwijs dat de diensten op enigerlei wijze zijn geopend of gebruikt door een derde zonder toestemming van de opdrachtgever, of (v) opschorting van de diensten redelijkerwijs noodzakelijk is om de hostingomgeving van Woktron en / of haar klanten te beschermen.

14.2 Woktron zal de opdrachtgever redelijkerwijs vooraf op de hoogte stellen van een schorsing op basis van een schending van deze algemene voorwaarden en een kans krijgen om de schending waarop de schorsing is gebaseerd te herstellen, tenzij Woktron naar zijn redelijk commercieel oordeel bepaalt dat een onmiddellijke opschorting nodig is om het netwerk van Woktron en de gegevens van zijn klanten te beschermen tegen een dreigend, aanzienlijk operationeel, netwerkintegriteits- of beveiligingsrisico.

14.3 Opschortingen die zijn gebaseerd op schending van deze Servicevoorwaarden door de opdrachtgever, ontheffen niet de verplichting van de opdrachtgever om te betalen voor de opgeschorte diensten tijdens de opschortingsperiode. Elke opschorting die op grond van deze paragraaf wordt opgelegd, wordt beëindigd zodra de opdrachtgever de schending die de opschorting heeft veroorzaakt, heeft hersteld. In het geval dat de opdrachtgever niet in staat is om de schending binnen 21 dagen na de datum waarop de schending plaatsvond, te herstellen, kan de opschorting worden behandeld als een beëindiging wegens Oorzaak. Als de diensten van de opdrachtgever gecompromitteerd zijn, moet de opdrachtgever de oorzaak van de inbreuk oplossen voordat Woktron de dienst herstelt.

14.4 In het geval dat de dienst wordt opgeschort wegens schending van deze Servicevoorwaarden door de opdrachtgever, heeft Woktron het recht om toegang te weigeren tot en / of gegevens te vernietigen die zijn opgeslagen op de gecompromitteerde server of de gecompromitteerde account. Woktron kan naar eigen goeddunken toegang verlenen tot een opgeschorte account.

14.5 We behouden ons het recht voor om heraansluitingskosten in rekening te brengen na opschorting van hostingdiensten.

 

15. Beëindiging Diensten

15.1 In geval de opdrachtgever niet aan alle bedragen heeft voldaan na verstrijken van de uiterste betaaldatum, kunnen wij de Diensten opschorten en / of de overeenkomst onmiddellijk beëindigen.
15.2 In geval de opdrachtgever zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden, zijn wij gerechtigd de Diensten op te schorten en / of de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder een mogelijkheid tot restitutie.

15.3 In geval de opdrachtgever een bedrijf is, hebben wij het recht om de diensten op te schorten en / of de overeenkomst onmiddelijk te beëindigen indien een faillisement voor dit bedrijf is aangevraagd of onder de benoeming van een bewindvoerder is geplaatst.

15.4 Geen restitutie zal worden verleend in geval de dienst is opgeschort overeenkomstig 13.1, 13.2 en 13.3.

15.5 Wij behouden ons het recht voor de Diensten op te schorten en / of deze overeenkomst te allen tijde te beëindigen. In dit geval heeft de opdrachtgever recht op een pro rata restitutie op basis van de resterende tijdsduur van de account.

15.6 U kunt de Diensten op elk gewenst moment annuleren door in te loggen op het klanten paneel. Hier kunt u de aanvraag tot annulering van de diensten indienen, dit is ter verificatie van de identiteit van de opdrachtgever. Annuleringen per e-mail of telefoon niet geaccepteerd.

15.7 Bij beëindiging van de overeenkomst of opschorting van de Diensten hebben wij het recht om de website of dienst van de opdrachtgever te blokkeren en alle gegevens op onze servers te verwijderen.

15.8 Bij beëindiging of het aflopen van uw account om welke reden dan ook zal de opdrachtgever alle openstaande facturen binnen 14 dagen voldoen.

 

16. Aansprakelijkheid

16.1 Aansprakelijkheid van Woktron voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

16.2 Buiten de in artikel 13 lid 1 genoemde gevallen rust op Woktron geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 13 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Woktron.

16.3 De aansprakelijkheid van Woktron wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Woktron onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Woktron ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Woktron in staat is adequaat te reageren.

16.4 Woktron is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

16.5 De opdrachtgever vrijwaart Woktron voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Woktron geleverde zaken, materialen of resultaten.

 

17. Vrijwaring

17.1 De opdrachtgever stemt ermee in dat hij Woktron zal verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van alle eisen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en claims, inclusief redelijke juridische kosten die tegen Woktron, zijn agenten, zijn klanten, functionarissen en werknemers kunnen ontstaan, of welke het gevolg zijn van handelingen of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn agenten of werknemers in verband met hun gebruik van onze diensten.

 

18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

18.1 Woktron behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Alle klanten zijn gebonden aan de nieuwste voorwaarden van onze dienst zoals gepubliceerd op deze website.

 

19. Slotbepalingen

19.1. In geval één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.